Rigger

I stillingen som rigger jobber man med rigg og dekksutstyr på seilbåt tilpasset den enkelte kunde. En rigger forstår hvordan vinden påvirker båten og kan sette opp en riggtrim med tilpasset utstyr. Du vil inngå i et team på to riggere med rapportering til daglig leder.
Stillingstype: fast stilling, med mulighet for sesongjustering. Oppstart 01.04.19 for innføring og opplæring av arbeidsoppgaver.Dato kan diskuteres.

Eksempel på arbeidsoppgaver:

- Riggtrim og -sjekk
- Produksjon av wire
- Spleising av tauverk
- Montering av dekksutstyr

Kvalifikasjoner:

- Søker må ha bakgrunn fra seiling og forstå seiling
- Vi vil vektlegge håndverkserfaring, metallarbeid samt generell maritim løsningsforståelse
- Førerkort klasse B
Personlige egenskaper:
- Løsningsorientert, målrettet og hardtarbeidende
- Engasjert i din egen arbeidshverdag
- Må kunne jobbe selvstendig og i team

Vi tilbyr:
- Godt arbeidsmiljø, som er faglig sterkt.
- Utfordrende og variert arbeid.
- Lønn etter avtale.
- Mulighet til å utvikle kompetanse innen fagfeltet.

Interessert? Ta kontakt med Didrik Godaker på tlf: +4741350626 for spørsmål. Send søknad og CV til didrik@southerncross.no

Rigger (eng)

undefined
In the position of rigger, one works with rig and deck equipment on sailboats adapted to the individual customer. A rigger understands how the wind affects the boat and can set up a rig trim with custom equipment. You will be part of a team of two riggers with reporting to the general manager.
Position type:
Full time position, with the possibility for seasonal adjustment. Start-up 01.04.19 for introduction and training of work tasks. Start date can be discussed.
Example of work tasks:
- Rig trim and check - Production of wire - Rope splicing - Installation of deck equipment
Qualifications: -
-The applicant must have a background in sailing and understand sailing
- A high competence in the use of basic tools
-Metal work and, general maritime solution understanding
-Driving license class B
Personal characteristics: -
Solution-oriented, targeted and hard working
- Engaged in your own workday
- Must be able to work independently and in teams
We offer:
- Good working environment, which is professionally strong.
- Challenging and varied work.
- Wages in accordance with agreement.
- Opportunity to develop expertise in the field.
Interested? Please contact Didrik Godaker at tel: +4741350626 for questions. Send application and CV to didrik@southerncross.no